KONKURS PALM

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

 1. „Kwiecista droga”

Przedszkole Parafialne im.św. Mikołaja w Radymnie ogłasza konkurs na palmę wielkanocną pt. „Kwiecista droga”,którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych, twórców nieprofesjonalnych. Działania naszego przedszkola stwarzają okazję do indywidualnej lub zbiorowej aktywności artystycznej oraz zdobywania wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm. Rodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom

Kultywowanie pięknych ludowych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza dzisiaj, gdy większość z nas biegnie szybko do nowoczesności.

Zachęcamy serdecznie do udziału w konkursie.

 REGULAMIN KONKURSU

 1.ORGANIZATOR:

 • Przedszkole Parafialne im. św. Mikołaja ul.Chopina 1a 37-550 Radymno.

2.CEL:

 • Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
 • Promocja dorobku kulturowego ,
 • Integracja środowiska lokalnego,
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.

3.UCZESTNICY

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich parafii Archidiecezji Przemyskiej. Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • dzieci I- III,
 • dzieci IV – VII,
 • młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym,
 • osoby indywidualne,
 • grupy parafialne,
 • wspólnoty zakonne żeńskie i męskie,
 • Koła Gospodyń Wiejskich,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły, poszczególne klasy, zespoły klasowe, itp.
 • uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • zespoły rodzinne.

Dzieci w wieku przedszkolnym zachęcamy do udziału w konkursie w kategorii zespoły rodzinne lub zespół klasowy(np. nauczyciel i dziecko).

4.WARUNKI UDZIAŁU:

 • Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę wielkanocną (ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 2 metry).Wielkość palmy nie jest brana pod uwagę przy ocenie,
 • Każda instytucja ( przedszkole,szkoła, stowarzyszenie, KGW, itp. może dostarczyć max 3 prace),
 • Palma może być wykonana samodzielnie – przez jedną osobę lub w ramach pracy zespołowej, np. dziecko ze swoją rodziną, grupa osób – np. KGW itp.,
 • Bez względu na liczbę osób uczestniczących w wykonaniu palmy, przysługuje tylko jedna nagroda. Do prezentacji palmy należy wytypować 1 przedstawiciela grupy,
 • Praca konkursowa powinna posiadać cechy palmy wielkanocnej: smukły bukiet wykonany z różnego rodzaju gałązek, ziół i kwiatów. Tradycyjnie powinny się w nim znaleźć gałązki wierzbowe (symbol życia i zmartwychwstania) rośliny wiecznie zielone (tuje, bukszpan, cis itp.). Palma powinna być wykonana z tworzyw naturalnych i tradycyjnych (słoma, kolorowa bibuła, papier, włóczka, drewno, piórka, suszone kwiaty, borowina,wstążka itp.)
 • Palmy fabrycznie wyprodukowane, gotowe oraz zawierające większość sztucznych elementów nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w ramach Konkursu,
 • Forma i technika wykonania prac dowolna.

5.KATEGORIE KONKURSU:

 1. Palmy indywidualne
 • dzieci kl. I- III
 • dzieci kl. IV – VII
 • młodzież gimnazjalna i licealna
 • twórcy indywidualni – dorośli
 1. Palmy grupowe
 • stowarzyszeniowe, kół gospodyń wiejskich, grup parafialnych, wspólnot zakonnych,
 • szkolne, klasowe
 • rodzinne

6.PRZEBIEG KONKURSU:

 • Prace należy dostarczyć do kancelarii Przedszkola Parafialnego im. św. Mikołaja

ul.Chopina 1a 37-550 Radymno w terminie do 14 marca(środa) 2018 r.do godz.1600,

 • Prace zgłoszone do Konkursu muszą być oznaczona trwałą „wizytówką”, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
 • imię i nazwisko, adres, nr tel. klasa, nazwa szkoły(praca indywidualna),
 • imię i nazwisko reprezentanta grupy twórców, nazwa szkoły, adres szkoły, klasa, kontakt (praca grupowa),
 • imię i nazwisko reprezentanta grupy twórców pełna nazwa stowarzyszenia, koła, adres, nr telefonu (praca grupowa),
 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego,
 • Dostarczone na konkurs palmy zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów,
 • Palmy przechodzą na własność Organizatora,
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 19 marca 2018 r. na stroniehttp://radymno.przemyska.pl/przedszkole/. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii ze względu na małą ilość zgłoszeń,
 • Prace zostaną wyeksponowanena wystawiew Kościele pw. św. Wawrzyńca w Radymnie,która odbędzie się w dniach 23- 25.03.2018r.

Spośród prezentowanych palm zostanie wybrana Palma Najpiękniejsza, która będzie reprezentacyjna podczas Mszy św. 25. Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie 25.03.2018r.

7.KRYTERIA OCENY:

 • Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę :
 • estetykę wykonania palmy,
 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • różnorodność i bogactwo użytych materiałów,
 • własnoręczność wykonania elementów.

8.NAGRODY:

 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach indywidualna i grupowa – przyznane zostanie I, II i  III miejsce. Jury może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu prac,
 • Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej,
 • Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

9.USTALENIA KOŃCOWE:

 • Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
 • Palmy zostaną zagospodarowane przez organizatorów.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu równoznaczne jest z przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz Organizatora, o których mowa w50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994., NR 24, poz..83) oraz z wyrażeniem zgody na jej publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs równoznaczne jest także z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, umieszczenia danych na materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz promocji konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 • W sprawach nie objętych regulaminem a mających istotny wpływ na organizację i przebieg konkursu, decydują organizatorzy.

18 marca 2018r w Kościele pw. św. Wawrzyńca zostanie zorganizowany Kiermasz Palm Wielkanocnych. Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób zaangażowanych w konkurs, aby prace- palmy pozostałe po eliminacjach wewnętrznych dostarczyć do Organizatora. Zostaną one wystawione na kiermaszu. Całkowity dochód zostanie przekazany  na Hospicjum – Dom Ulgi w Cierpieniu św. Jana Pawła II w Jarosławiu

 10.KONTAKT:

 • Przedszkole Parafialne im. św. Mikołaja ul. Chopina 1a Radymno tel. (16) 6281595
 • Małgorzata Sobejko tel.603664280

W załączeniu:

 • – wzór „Karta zgłoszenia na Konkurs …” (kliknij na tytuł artykułu „Konkurs palm”, wówczas na końcu ukaże się plik do pobrania).
15 lutego 2018|